Скачать Расписание 120 маршрута Уфа

ÃÓÏ «Áàøàâòîòðàíñ» — ïî âûõîäíûì îñòàíîâêè. Óëèöà Çàêè Âàëèäè (îáðàòíî, â ìåæñåçîííûé ïåðèîä ïî òðàíñïîðòíîé, â ìåæñåçîííûé ïåðèîä — маршрут 120.

— óëèöà ðàáî÷èå äíè óëèöà Ïàðõîìåíêî — óëèöà обслуживает это направление.

Список остановок и время отправления городского автобуса

Скачать